Pravidlá propagačnej súťaže FABRIQ MMA O 2X2 VIP LÍSTKY A 10 X PPV

Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú záväzné podmienky propagačnej súťaže „FABRIQ MMA O 2X2 VIP LÍSTKY A 10 X PPV“ (ďalej len „súťaž“) na účtoch FABRIQ MMA na sociálnych sieťach Instagram a Facebook, v spolupráci s  Partnerom súťaže špecifikovaným v čl. 2 druhá veta tohto štatútu. (ďalej len „súťaž“).

V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na iných informačných nosičoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné znenie pravidiel bude počas trvania súťaže uverejnené na webstránke www.fabriqmma.eu

 1. Účel súťaže

Účelom súťaže je podpora návštevnosti a záujmu o obsah na sociálnych sieťach a na webovej stránke a propagácia partnera súťaže, spoločnosti TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti.

 1. Organizátor a Partner súťaže
 
 • Organizátorom súťaže je FABRIQ MMA (ďalej len „organizátor“).
 • Partnerom súťaže a poskytovateľom výhier je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 499/B (ďalej ako „partner“).
 
 1. Miesto a čas konania súťaže
 

Súťaž bude organizátorom realizovaná s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a bude prebiehať v termíne od 12.6.2024 do 15.6.2024 online, na sociálnej sieti Instagram a sociálnej sieti Facebook. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v dňoch 13.6.2024 a 14.6.2024.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá súčasne:

 • je spôsobilá na právne úkony,
 • v deň zapojenia sa do súťaže podľa článku 6. Pravidiel, dovŕšila aspoň 18 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,
 • má vytvorený používateľský účet v sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook,
 • na sociálnej sieti Instagram sleduje účty @fabriqmma , @tiposbet a @tipossk
 • splní ďalšie podmienky súťaže stanovené organizátorom
 • nie je vylúčená z účasti na súťaži v zmysle bodu 5 týchto Pravidiel
 • (ďalej len ako „súťažiaci“).

Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým preverovaná osoba môže preukázať požadovanú vekovú hranicu.

 1. Vylúčenie z účasti na súťaži
 
 • Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom ako pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi súťaže, k partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, ako aj ich blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.
 • Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek vylúčiť zo súťaže osobu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené pre súťažiaceho podľa článku 4 a 6 týchto Pravidiel. V prípade, ak by taká osoba bola vyžrebovaná, nevznikne jej nárok na výhru v súťaži.
 • Posúdenie splnenia podmienok pre účasť v súťaži prináleží organizátorovi súťaže.
 
 1. Priebeh súťaže
 
 • Úlohou súťažiacich, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, bude zverejniť komentár, kde označia jednu alebo viac osôb a zároveň sledovať účty organizátora a partnera TIPOS.
 • Každý súťažiaci sa môže zapojiť viac ako jedenkrát.
 • Spomedzi tých súťažiacich, ktorí komentovali príspevok súťaže sa automatizovaným systémom žrebovania vyžrebuje 2 výhercov o 2X2 VIP lístky a 10 výhercov PPV kódov, ktorí získajú výhru špecifikovanú v čl. 7, bod 1 týchto Pravidiel.
 
 1. Výhry a žrebovanie
 
 • Výhrou v súťaži je 2X2 VIP LÍSTKY a 10 X PPV kód.
 • Celkovo bude v súťaži vyžrebovaných 2 a 10 výhercov, ktorí získajú celkom 2X2 VIP LÍSTKY a 10 X PPV kód.
 • Výhry do súťaže a ich odovzdanie zabezpečí organizátor súťaže.
 • Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry poskytne organizátorovi kontaktné údaje (email), kde mu bude výhra odoslaná.
 • Oznámenie o výsledku žrebovania prebehne kontaktovaním vyžrebovaného výhercu zaslaním správy s oznámením o výhre prostredníctvom sociálnej siete Instagram a Facebook, najneskôr 24 hod. od žrebovania.
 • Organizátor vykoná žrebovanie náhradného výhercu pre prípad, ak výherca uplatní právo odmietnuť výhru, nebude reagovať na oznámenie o výhre alebo ak z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru vyžrebovanému výhercovi. Po vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu ďalšej osoby, ktorá splnila všetky podmienky súťaže a vyžrebovanú osobu vedie ako náhradného výhercu.
 • Ak výherca, ktorému bolo doručené oznámenie o výhre, nebude reagovať na oznámenie a neuplatní si výhru v lehote 48 hodín od doručenia oznámenia o výhre, zaniká nárok výhercu na výhru bez nároku na poskytnutie náhrady za neprevzatú výhru.
 • Odovzdanie výhry prebehne doručením promokódu výhercovi prostredníctvom e-mailu, ktorý výherca poskytne organizátorovi.
 • Organizátor ani partner súťaže neposkytujú výhercom možnosť inej náhrady namiesto výhry definovanej v článku 7 Pravidiel.
 
 1. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely súťaží organizovaných spoločnosťou FABRIQ MMA
 
 • Spoločnosť FABRIQ MMA, organizuje súťaže na svojej webovej stránke, a/alebo súťaže organizované prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube a i.) (ďalej len “súťaž“), pri čom ako prevádzkovateľ v súvislosti so súťažou získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).
 • Zapojením sa do súťaže organizovanej FABRIQ MMA vzniká medzi fyzickou osobou – účastníkom súťaže a spoločnosťou FABRIQ MMA zmluvný vzťah. Poskytnutie OÚ účastníka súťaže ako organizátorovi súťaže predstavuje zmluvnú požiadavku nevyhnutnú pre riadne plnenie predmetnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvné a predzmluvné vzťahy). V prípade, ak účastník súťaže tieto OÚ neposkytne, FABRIQ MMA nie je schopná zabezpečiť jeho účasť v súťaži a zabezpečiť mu v prípade výhry v súťaži jej odovzdanie.
 • Organizator spracúva osobné údaje (OÚ) účastníkov súťaže ( t.j. organizovanie, priebeh a vyhodnotenie súťaží.
 • za účelom zapojenia účastníka do súťaže, údaje účastníka v závislosti od charakteru súťaže (súťaž na webstránke prevádzkovateľa, na sociálnej sieti alebo iný typ súťaže)
 • za účelom kontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže OÚ v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a iné poskytnuté údaje v rámci konkrétnej súťaže, a to všetko v zmysle Pravidiel súťaže a zák. č. 351/2011 Z.z.
 • pre účely verejnej prezentácie výsledkov súťaže (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie jej priebehu, môže FABRIQ MMA spracovávať OÚ v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji, a to ich zverejnením na príslušnej internetovej stránke a/alebo sociálnych sietí.
 • za účelom doručenia výhry výhercom môže organizator poskytnúť poskytovateľovi výhier, ktorý poskytuje výhry, OÚ výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
 • V prípade rôznych typov súťaží organizator získava a spracováva ako prevádzkovateľ OÚ účastníkov súťaže v rozsahu podľa pravidiel súťaže ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého, resp. prechodného pobytu, verejné užívateľské meno pre účet na príslušnej sociálnej sieti, a prípadne aj fotografiu a/alebo video (ak boli poskytnuté v zmysle Pravidiel súťaže alebo ak boli zverejnené účastníkom súťaže na jeho verejnom profile v závislosti od spôsobu zverejnenia danej súťaže a jej organizácie a v závislosti od zapojenia do konkrétnej súťaže a pravidiel jednotlivých súťaží, ktoré môžu byť upravené v osobitných dokumentoch zverejnených v súvislosti s danou súťažou) a iných údajov nevyhnutných na zapojenie sa do súťaže, a to za účelom zapojenia sa účastníka do súťaže a jeho prípadného kontaktovania a osobné údaje v rozsahu e-mail za (ii) účelom priameho marketingu podľa ust. § 116, ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), na ktorom má organizator oprávnený záujem spočívajúci v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto súťaže.
 • OÚ v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji môže organizator spracovávať aj pre účely verejnej prezentácie výsledkov súťaže (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie jej priebehu, a to prostredníctvom webovej stránky a/alebo sociálnych sietí.
 • V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí platí, že informácia v rozsahu verejného užívateľského mena pre účet na príslušnej sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa účastník súťaže zapojil do súťaže, môže byť za účelom zdokladovania priebehu súťaže a jej transparentnosti zverejnená na oficiálnej webovej stránke www.eu a/alebo na profile na príslušnej sociálnej sieti. Podmienky spracúvania OÚ na sociálnych sieťach nájdete na www.fabriqmma.eu Vyššie uvedené údaje budú spracované po dobu 6 mesiacov odo dňa oznámenia posledného z výhercov súťaže.
 • Spracovanie OÚ v rozsahu e-mail za účelom následného priameho marketingu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. je oprávneným záujmom FABRIQ MMA spočívajúcom v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto súťaže. OÚ poskytnuté na účely priameho marketingu podľa§ 116, ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. budú spracovávané po dobu 2 rokov odo dňa poslednej aktivity držiteľa e-mailu vo vzťahu k službám poskytovaných FABRIQ MMA obdobným ako je organizácia tejto súťaže, pokiaľ účastník takéto použitie údajov skôr neodmietol, resp. skôr nenamietal.
 • FABRIQ MMA nepoužíva OU zhromaždené o súťažiacich v súvislosti so súťažou na iné účely, ako sú uvedené v tejto informácii, a nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona alebo z podmienok súťaže ( subjektom zabezpečujúcim technické riešenie a/alebo IT podporu, spoločnosti poskytujúcej IT riešenia pre rozosielanie newsletterov odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjektom zabezpečujúce pre FABRIQMMA služby súvisiace so súťažami, prípadne tretím osobám za účelom odovzdania výhry, a neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru). V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosť UC neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie/EHS priestoru), pokiaľ prenos týchto údajov nevyplýva priamo z charakteru a podmienok používania príslušnej sociálnej siete, ktorá o uvedenom svojho užívateľa informuje samostatne ako osobitný prevádzkovateľ. FABRIQMMA nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
 • Súťažiaci má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na reklama@fabriqmma.eu , v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. O tejto skutočnosti prevádzkovateľ súťažiacich výslovne upozorňuje.
 • V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením žrebovania je súťažiaci vyradený zo súťaže a nebude zaradený do žrebovania o výhry.
 • Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora súťaže, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi, nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na www.fabriqmma.eu.
 
 1. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže
 

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor súťaže.

 1. Daňová povinnosť
 

Predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sú vecné (nepeňažné) výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Organizátor vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže
 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže.

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže
 

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.fabriqmma.eu od 12.6.2024, a najviac 20 dní po ukončení súťaže. V listinnej podobe sú pravidlá dostupné v mieste sídla organizátora súťaže.

 1. Zodpovednosť za škodu
 

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť internetového pripojenia, a iných telekomunikačných zariadení, za prepravné a doručovacie služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

 1. Všeobecné ustanovenia
 
 • Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
 • Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži alebo vzniku nároku na promokódu v rámci tejto súťaže, rozhoduje v konkrétnych prípadoch o účasti na tejto súťaži a/alebo o vzniku nároku na výhru s konečnou platnosťou poverený vedúci pracovník organizátora, ktorého rozhodnutie je konečné.
 • Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vznikajú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 • Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
 

V Bratislave, 12.6.2024